Ga naar hoofdinhoud

Pedagogisch Project & Schoolreglement

Wij sluiten ons aan bij de Opdrachtverklaring van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs dat U vindt via deze link: www.vvkbuo.be

ONZE VISIE ALGEMEEN

Wij voeden onze kinderen op tot sociaalvaardige mensen om hen op die manier zo goed mogelijk te leren functioneren in de maatschappij. We zijn een school waar kinderen zich geborgen voelen. Wij zetten ons in om de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind maximaal te ontplooien. Daarom scholen onze leerkrachten en paramedici zich permanent bij. Als school buitengewoon basisonderwijs aanvaarden wij alle vormen van anders-zijn binnen onze types en binnen de draagkracht en visie van de school.

CHRISTELIJKE ZINGEVING

Vanuit de waarden van het christelijk geloof trachten wij onze kinderen op te voeden tot verdraagzame mensen die open staan voor elke andere godsdienst of cultuur.

DEMOCRATISCHE SCHOOLCULTUUR

Via de overlegmomenten met alle medewerkers, adviesraden en een kernteam waarin een afvaardiging zit van elke geleding van de school, komen wij tot gedragen besluitvorming. De schoolraad volgt het beleid op afstand en stuurt zo nodig bij. Vernieuwingen worden op gang gebracht vanuit werkgroepen die jaarlijks worden samengesteld. Met een driejaarlijkse cyclus van bevraging van ouders, leerlingen en het team wordt het schoolbeleid bijgestuurd.

EIGENTIJDS ONDERWIJS MET BIJZONDERE AANPAK VOOR KINDEREN MET SPECIALE NODEN

Als school blijven wij niet stilstaan. Wij passen ons aan aan een maatschappij in evolutie. Aandacht voor de individuele noden van elk kind is voor onze school geen holle slogan maar een dagdagelijkse uitdaging. Hiervoor staan niet enkel klasleerkrachten borg, maar ook logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten en kinderverzorgsters. De orthopedagoge bewaakt de evolutie van elk kind. Zij onderhoudt de contacten met ouders en buitenschoolse diensten zoals CLB, thuisbegeleidingsdienst,... Welbevinden en betrokkenheid staan hoog in het vaandel van de school.

WAT MAAKT ONZE SCHOOL BUITENGEWOON?

De kinderen volgen les in kleine niveaugroepen. Zo wordt de leerstof op maat en tempo van het kind aangeboden. Ze ervaren opnieuw waardering en worden gestimuleerd om zich verder in te zetten.

HOE WORDEN ONZE KINDEREN GEVOLGD?

Alle personeelsleden zijn begaan met de ontwikkeling van uw kind. Zij komen regelmatig bijeen op klassenraden om de vorderingen te bespreken. Zo kunnen methodes en leerstof worden aangepast aan de mogelijkheden van uw kind. Wij werken handelingsgericht. Alles wordt dus opgenomen in een IAC (Individueel Aangepast Curriculum).

Download hier het schoolreglement