Ga naar hoofdinhoud

Wat maakt ons buitengewoon?

Het Óscar Romerocollege campus Het Laar is een school voor Buitengewoon Basisonderwijs. Binnen onze school bieden wij onderwijs op maat aan leerlingen die moeilijkheden ondervinden met leren en/of leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Vanuit de ondersteuningsnoden die onze leerlingen ervaren, geven wij vorm aan een programma op maat met aangepaste middelen en methodes.

Een team van gemotiveerde mensen staat klaar om samen met uw kind op weg te gaan.

Binnen onze school staat het welbevinden van onze leerlingen voorop. Een kind kan volgens ons nl. pas stappen vooruit maken in haar/zijn ontwikkeling als zij/hij zich goed voelt.

DANKZIJ EEN ENTHOUSIAST TEAM VAN LEERKRACHTEN EN THERAPEUTEN ZORGEN WIJ VOOREEN AANGENAME SFEER WAARIN UW KIND ZICH ÉCHT GOED KAN VOELEN

■ De kleuterjuffen stimuleren op een speelse manier de ontwikkeling van de kleuters.

■ De klasleerkrachten verzorgen het reken- en taalonderricht, de sociaal-emotionele ontwikkeling, het leren leren en de algemene vakken.

■ De vakleerkrachten L.O. (lichamelijke opvoeding) zorgen samen met kinesitherapeuten voor lichamelijke opvoeding, motoriek en zwemmen.

■ De vakleerkracht MUVO (muzische vorming) zorgt voor onderricht omtrent beeld, muziek, drama, beweging, media en attitudes.

■ De rekencoach ondersteunt de klasleerkracht en/of je kind bij het rekenen.

■ De orthopedagogen zorgen voor de opvolging van de kinderen en de ondersteuning van de leerkrachten. Zij onderhouden de contacten met ouders en buitenschoolse diensten zoals het VCLB, thuisbegeleidingsdienst, ...

■ De logopedisten ondersteunen kinderen met articulatie-, taal-, lees- en spellingproblemen.

■ De kinesitherapeuten ondersteunen kinderen met (psycho-) motorische problemen en verzorgen mee de motorieklessen, L.O.-lessen en zwemlessen.

■ De ergotherapeuten ondersteunen kinderen met schrijfmotorische, visueel-ruimtelijke, fijnmotorische en concentratieproblemen.

■ De kinderverzorgsters ondersteunen de klasleerkracht bij het stimuleren van de zelfredzaamheid en het opvolgen van de lichaamshygiëne.

■ De verpleegkundige zorgt voor opvolging van medische dossier, medicatie, ... en ondersteunt omtrent hygiëne en zelfredzaamheid.

■ De ICT-coördinator zorgt voor het technische luik qua digitale ondersteuning voor de kinderen en de teamleden.

■ De ICT-gangmaker zorgt voor het pedagogische luik qua digitale ondersteuning voor kinderen en teamleden.

■ De GOK-coördinatoren ondersteunen de kinderen, ouders en teamleden omtrent onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning, netwerk en taalvaardigheid.

■ Het onderhoudspersoneel zorgt samen met de teamleden voor een nette en hygiënische school.

■ De CLB-medewerkers ondersteunen het schoolteam bij het onderwijs en de opvoeding van uw kind.

■ De secretariaatsverantwoordelijke zorgt voor een vlotte verbinding thuis - school en is mee aanspreekpunt betreffende leerlingenvervoer en schoolrekeningen.

■ De brugfiguur verkleint de kloof tussen ouders, school en relevante partners.

■ De directeur zorgt samen met het schoolteam en schoolbestuur voor een kwaliteitsvolle school, waar uw kind graag naartoe komt.