Ga naar hoofdinhoud

Wat maakt ons buitengewoon?

Het Óscar Romerocollege campus Het Laar is een school voor Buitengewoon Basisonderwijs. Binnen onze school bieden wij onderwijs op maat aan leerlingen die moeilijkheden ondervinden met leren en/of leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Vanuit de ondersteuningsnoden die onze leerlingen ervaren, geven wij vorm aan een programma op maat met aangepaste middelen en methodes.

Een team van gemotiveerde mensen staat klaar om samen met uw kind op weg te gaan.

Binnen onze school staat het welbevinden van onze leerlingen voorop. Een kind kan volgens ons nl. pas stappen vooruit maken in haar/zijn ontwikkeling als zij/hij zich goed voelt.

DANKZIJ EEN ENTHOUSIAST TEAM VAN LEERKRACHTEN EN THERAPEUTEN ZORGEN WIJ VOOREEN AANGENAME SFEER WAARIN UW KIND ZICH ÉCHT GOED KAN VOELEN

■ De kleuterjuffen stimuleren op een speelse manier de ontwikkeling van de kleuters.

■ De klasleerkrachten verzorgen het reken- en taalonderricht, de sociaal-emotionele ontwikkeling, het leren leren en de algemene vakken.

■ De vakleerkrachten zorgen voor lichamelijke opvoeding en zwemmen.

■ De rekenjuffen ondersteunen de klasleerkracht en/of je kind bij het rekenen.

■ De orthopedagogen zorgen voor de opvolging van de kinderen en de ondersteuning van de leerkrachten. Zij onderhouden de contacten met ouders en buitenschoolse diensten zoals het CLB, thuisbegeleidingsdienst, ...

■ De logopedisten ondersteunen kinderen met articulatie-, taal-, lees- en spellingproblemen.

■ De kinesitherapeuten ondersteunen kinderen met (psycho-) motorische problemen.

■ De ergotherapeuten ondersteunen kinderen met schrijfmotorische, visueel-ruimtelijke, fijnmotorische en concentratieproblemen.

■ De kinderverzorgsters ondersteunen de klasleerkracht bij het stimuleren van de zelfredzaamheid en het opvolgen van de lichaamshygiëne.

■ De ICT-coördinatoren zorgen voor digitale ondersteuning voor de kinderen en de teamleden.

■ De GOK-coördinatoren ondersteunen de kinderen, ouders en teamleden omtrent onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning, netwerk en taalvaardigheid.

■ Het onderhoudspersoneel zorgt samen met de teamleden voor een nette en hygiënische school.

■ De CLB-medewerkers ondersteunen het schoolteam bij het onderwijs en de opvoeding van uw kind.

■ De directeur zorgt samen met het schoolteam voor een kwaliteitsvolle school, waar uw kind graag naartoe komt.